Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie wraz z filiami na dzień 31.12.2018 r. liczył 63.953 woluminy.

Posiadamy książki dla dzieci i młodzieży ( w tym lektury szkolne), literaturę dla dorosłych oraz książki popularno-naukowe.


KSIĘGOZBIÓR GBP W RYMANOWIE I JEJ FILII

Biblioteka

Księgozbiór na dzień 31.12.2018 r.

Rymanów

25.567

Klimkówka

11.221

Posada Górna

11.066

Sieniawa

7.411

Wróblik Szlachecki

8.688

Suma:

63.953

 

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie w raz z filiami wzbogaciła się o 1.857 nowych książek.

Zostały one zakupione ze środków budżetowych, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz z darów otrzymanych od osób prywatnych i instytucji.

 

ILOŚĆ KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH W 2018 r.

Biblioteka

Środki budżetowe

Dotacja z Ministerstwa

Dary/ ekwiwalenty

Ogółem

Rymanów

750

145

125

1.020

Klimkówka

169

60

15

244

Posada Górna

131

50

47

228

Sieniawa

126

40

11

177

Wróblik Szlachecki

126

35

27

188

Suma:

1.302

330

225

1.857