§1

Prawo korzystania.

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
b) podpisać kartę zobowiązania - zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, 1182 ze zm.)

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie, ul. Rynek 20; 38-480 Rymanów.

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o bibliotekach [Dz. U.2018.574] i Ustawa o statystyce publicznej [Dz. U.2016.1068].

4) Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa, a także, o ile Czytelnik wyrazi zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Przetwarzane dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu uregulowania zobowiązań wobec biblioteki lub zez skutkiem natychmiastowym na indywidualne życzenie czytelnika.

7) Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

9) Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


4. Za niepełnoletniego czytelnika do lat 15 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, danych adresowych i danych kontaktowych.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. Czytelnik korzystający z wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu do tego wyznaczonym.

 

§2

Wypożyczanie.

 

1. Wypożyczyć można  10 książek.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem , jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może dokonać rezerwacji książki.

6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni należy korzystać na miejscu, za zgodą bibliotekarza niektóre pozycje można wypożyczyć do domu.

7.Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodzica.

8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika pomaga w doborze literatury.

10. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelniczą. Ponowne wydanie karty kosztuje 10 zł. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelniczą przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jego właściciela.

 

§3

Kaucje.

 

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Rymanów - w kwocie 10 złotych od egzemplarza,
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - w kwocie aktualnej wartości wypożyczanej książki.
2. Pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki.

 

§4

Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3.Za zwrócenie książki bez foliowej okładki lub naklejki kodu kreskowego pobierana będzie opłata 1 zł. od każdej książki.

 

§5

Przetrzymanie książek.

 

1. Za przetrzymanie książek ponad określony  termin  biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł. od egzemplarza za każdy miesiąc przetrzymania.
2. Czytelnik do którego wysyłane zostało  upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa jego koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień nadal odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie  z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

 

§6

Przepisy końcowe.

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni GBP w Rymanowie może być czasowo, bądź na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP w Rymanowie.

 

Rymanów, 18.05.2018 r.